እሑእ ኢልካያ ዘይተውጽኦስ እሕሕ ኢልካ ውሐጦ!

ብሃገር ጉዳይ ሸቐጥ ዜካይዱ መራሕቲ ብላዕልን ብታሕትን ሒዞም፡ ሓዲኦም ብውሽጢ መሽሎኺ፡ እቱኻልኣይ ብደገ ተቐባሊ ኾይኖም ንነዊሕ ዘበናት አብ ልዕሊ ህዝቢ ኢትዮጵያ ናይ ክፉእ ተንኮል ግብሪ እንትፍሕሱን እንተላግጹን ከም ዝጸንሑ ንብዙሓት ግሉጽ እኳ እንተዘይነበረ፡ ሎሚግን እናሓደረ እናተገልጸን፡ ከም ማይ ወጋሕታ እናጸረየን ይኸይድ ከምዘሎ ኩላትና ንሪኦ ኣሎና።

እዞም ክልተ ሸቀጥቲ ክሳዕ እቲ ኤሬትራ ናይ ዉልቃ ገንዘብ ዘውጽኣትሉ ዘበን ሓቢሮም ኪነግዱ ምጽንሖም፡ ኤሬትራ ናቕፋ ንኽተሕትም እውን ሚልዮናት ዜውጽእ ኣዋርቕ ሃገርና ትሕጃ ተውሂቡ ኸም እተፈጸመ ዘይፈልጥ ሰብዶ አሊኡ?

እዚ ኹሉ ክኾን ስቕ ኢልካ ብምርኣይ ትዕግስቱ ዘይውዳእ ህዝብና ሎሚ ናብ ምውዳእ ትዕግስቲ ይቕርብ ከምዘሎ እናተግሃደ ይመጽእ ንርኢ። ካብ ወርቂ ምዕዳል ሓሊፍካ፡ ንአሽሓት ዘበናት ብኽንደይ ደምን ኣዕጽምትን ስውኣት ዝተዓደገ መሬት ከም ጨርቂ ዕዳጋ ኣቦጀዲድ እናቖረጽካ ዚዕደለሉ ዘበን በጺሕና።

ነገር ለያቡ፡ ንመን ከታልሉ ኮን ይኾን? ገና ፍርዲ ብዝተፈርደ እዋን፡ ንዓይ እዩ፡ የለን ንዓይ እባ እዩ እተፈረደለይ ብምባል ናይ ቅጥፈት ፖለቲካ ሆይ ክበሀልን፡ ክድረፍን ክስበኸን ወሪሑን ጸቢሑን። ዙደርፊ ገና ካብ እዝንና ተይዝሐለ ንተሎ፡ ኣይተ መለስ ዜናዊ ግልብጥ፡ ስልብጥ ኢሎም፡ ዝተዋህበ ፍርዲ ቅኑዕ ዘይኮነ ፍርዲ እዩ እናበሉ "መሬትና ንኽነምልስ ኣይንዋጋእን፡ ብሰላም መገዲ ግን ንኽነምልሶ ኢና እንቃለስ" እንትብሉ ንሰምዕ ኣሎና።

መስደምም እዩ ነገሩ! ብዝሓለፈ ናብ ውግእ ዘልዓለና ምኽንያት ደአኾን እንታይ ነበረ? መሬትና ኽንመልስ ዘይተዋጋእና ደኣሞ ውግእ ንመአዝ ኢዩ? ከም ነበረያ-ነበረ እንሰምዖ፡ ንተዘረፈት ቖንጆ ሄለን ንኽንመልስ ዲና ደአ ኽንዋጋእ? አብ ዓለም ካብ መሬት ንላዕሊ ሃፍቲ እንታይ ኮን ይህሉ? ብዘይ ፍትሒ ዚውሰድ ጥሪት ብውግእ እዩ ዚምለስ። ሞሸ ዳያን "ሕጊ ንዘይሰምዕ ብሓይሊ ተቓለስዎ" ዝበልዎኸ? ዳኛታት ሕቡራት መንግሥቲ ፈለማ እንተዝፈርዱልና ውግእዶ መድለየና ነይሩ?

እዙ ኹሉ ንምትላልን ቅጥፈትን ዝተገብረ ምዃኑ ንማንም ግሉጽ እናኾነ መጺኡ። ሎሚ ጸላኢና ኣብ ማእኸል ደምበና ደኣምበር ስግር መረብ ዘይምዃኑውን ኩሉ ሰብ ይርድኦ አሎ። መሬትና ተወሲዱስ ደሐን፡ ስቕ በሉ፡ ብስላም ጥራይ ዳኣ ንካራኸር ብምባሎም፡ ብኣይተ መለስ (ለገሠ) ዜናዊ ዘይተገረመ ኢትዮጵያዊ ደኾን ይህሉ? ወይ መኻሪ ምስአን! ንብዙሓት መራሕቲ ዝኸብዎም ሰባት ንሥልጣኖም ብምፍራሕ ይኹን ወይስ ሽመት ብምድላይ፤ ደፊሮምን ንሓቃ ግልጽ አቢሎምን ዚነግርዎም ስለዚስእኑ ዓይኖም እናረአዩ እዮም ገደል ዝአትው።

ሎሚ ድማ ከምቲ ንሃይለሥላሴን ንመንግስቱን ዝበጽሖም ዕጫ ንኣቶ መለስ ዜናዊ ድማ ዚበጽሖም ጊዜኡ ምቕራቡ ንኹሉ ግሉጽ እኳ እንተኾነ፡ ንኣቶ መለስ ግን ፈጺሙ ከምዘይረአዮም ንርድኦ ኢና። ኮሎኔል መንግሥቱ እውን "ሓንቲ ጥይት ክሳዕ እትተርፈኒ ክዋጋእ እየ" እናበሉ ወጺኦም ምህዳሞም ኩልና እንዝክሮ ናይ ትማሊ ዛንታ ደይኮነን? መራሕቲ አዋድቖኦም እንተዝፈልጡዶ ከምዙይ ነይሩ? አቶ መለስ ዜናዊ እውን መወዳእቶኦም ምቕራቡ ንዖኦምስ ገና አይተርአዮምን!

እታ ጉዳይ ሓንቲ እያ፤ መሬት ሃገር ቆራሪስካ ምሃብ እንተ ተውሒጡሎም፡ እሕሕ ኢሎም ይውሓጥዎ። መልሐስ ጥራይ ድዮም? ወይሰ ከምእኒ ራእሲ ኣሉላ ኣባ-ነጋ ስረ እነተዓጢቖም በርደግ ኢሎም መዓርግን ክብሪን ናይ ሃገር ዚመልሱሉ ሰዓት ሎሚ እዩ።

በላይ ገሰሠ